V rámci projektu Podpora vzdělávání na vesnické ZŠ se naše škola rozhodla pro vytvoření Ekohřbitova. Ten slouží jako názorná ukázka rozkladu jednotlivých materiálů v přírodě. V upraveném prostoru za naší školou byl vybudován tento Ekohřbitov, v němž jsou v zemi uložené dřevěné bedýnky, které jsou opatřeny průhledným víkem z polykarbonátu. V každé z těchto beden je uložen běžně používaný druh materiálu (žvýkačka, sklo, papír atd…) a je možné sledovat průběh jeho rozkladu.

Zaměřila jsem se na odpadky, které patří k velmi častým materiálům běžného života. Jsou to: zbytky rohlíku, alobal, žvýkačka, sklo, igelitový sáček, plastový kelímek, papír, polystytén, noviny, atd. Jednotlivé druhy mají různou dobru rozkladu. U každého materiálu je nutné brát v potaz důležité faktory jako jsou sluneční záření, působení vody a dalších činitelů. Proto jsou údaje o rozkladu jednotlivých materiálů pouze orientační. Průběh bude zaznamenáván na webových stránkách ekohřbitova.

Proč je důležité znát dobu rozkladu u jednotlivých druhů materiálů?

Účelem třídění odpadu je snížit negativní dopad obalového průmyslu na společnost. Odpad vzniká především v domácnostech. Lze jej rozdělit na směsný a tříděný odpad. Směsný odpad obsahuje i řadu využitelných složek jako je sklo, papír, plast, bioodpad, elektroodpad, atd. A proto je právě na nás, občanech, tyto „oddělitelné“ složky správně vytřídit do příslušných kontejnerů pro tříděný odpad.

Třídění odpadu

Papír

Do modrých kontejnerů vhazujeme:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Plast

Do žlutých kontejnerů vhazujeme:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Sklo

Do zelených kontejnerů vhazujeme:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo


Co je ekologie?

Ekologie je věda zabývající se vzájemnými vztahy mezi živými organismy navzájem a prostředím, v němž žijí. Do literatury zavedl pojem ekologie v r. 1866 německý zoolog Haeckel, který svými pokusy prokázal, že změna prostředí vyvolá změny v organismu.